Pensioen

Een pensioenregeling is vaak het speerpunt van het arbeidsvoorwaardenpakket dat u uw medewerkers biedt. Veel mensen achten een pensioenregeling van belang, maar gaan ervan uit dat zodra de werkgever iets geregeld heeft het ‘dus goed is’.

Heldere communicatie omtrent uw pensioen is essentieel. Heeft u het inderdaad goed geregeld, dan wilt u dat uw medewerkers dat als zodanig herkennen. Heeft u het een ‘mindere’ pensioenregeling dan is het zaak de medewerkers te attenderen op de eigen verantwoordelijkheid op een goede oudedags-en nabestaandenvoorziening.

Of het nu een Separate Account Contract betreft (belegging specifiek voor uw onderneming), een Garantiecontract (Defined Benefits) of een Beschikbare Premie Regeling (Defined Contribution), Vivendum heeft de expertise in huis om u volledig te begeleiden.

Stappenplan

De opstart of hervorming van een pensioenregeling verloopt gestructureerd in een aantal stappen. Ook stelt de wet eisen ten aanzien van pensioenadvisering. Voorafgaand aan een pensioentraject werken wij dit uit in een Projectvoorstel.

Inventarisatie
Hierbij gaan we in gesprek met verschillende vertegenwoordigers uit uw onderneming. Directie, Finance, HRM, de OR, allen hebben hun ideeën en wensen voor de nieuwe regeling. Het is vooral zaak de wensen en mogelijkheden in kaart te brengen. Een Pensioenwerkgroep binnen uw organisatie met de relevante afdelingen vertegenwoordigd, draagt bij aan de totstandkoming en acceptatie van de nieuwe regeling.

Analyse en Advies
We bestuderen uitgebreid uw huidig pensioencontract en reglement. Eventuele knelpunten en verbeterpunten worden gesignaleerd. Afgestemd op de in kaart gebrachte wensen en mogelijkheden wordt een Advies uitgewerkt, welke zich uit in een concreet voorstel voor een (nieuw) pensioensysteem.

Marktverkenning
Na overleg met en instemming van betrokkenen wordt een offertetraject met verzekeraars en PremiePensioenInstellingen opgestart. Hierbij worden veel 3 tot 5 verzekeraars verzocht te offreren, welke offertes uitgebreid door ons worden vergelijken op tarieven (kosten, sterftetafels, garantieprijzen, premies arbeidsongeschiktheid, TER etc), performance (zowel administratief als beleggingen) en onlinetoepassingen.

Implementatie & Communicatie
De nieuwe pensioenregeling dient administratief geïmplementeerd te worden, zowel bij de verzekeraar als binnen uw organisatie. Uiteraard ondersteunen wij ook dit traject volledig, inclusief de eventuele collectieve waarde-overdracht tussen verzekeraars.

Voor de communicatie richting uw medewerkers hanteren we veelal de volgende drie stappen:

  • Collectieve presentatie
   Hierin worden de contouren van de pensioenregeling gepresenteerd, rekenvoorbeelden besproken en de verdere acties toegelicht.
  • Individuele communicatiedocumenten
   Uitgebreide schriftelijke informatie over de nieuwe regeling met zowel algemene uitleg als ieders persoonlijke pensioensituatie voor en na omzetting. Inhoud en vormgeving is altijd in overleg met u.
  • Persoonlijke adviesgesprekken
   Hierbij worden medewerkers individueel bijgepraat over hun pensioensituatie. Aan bod komen bijvoorbeeld de effecten op hun situatie, eventuele formulieren worden gezamenlijk ingevuld, waarde-overdracht, effect op privé voorzieningen (factor A vs lijfrente-aftrek), toelichting op totaal bruto en netto inkomen bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid.

In de praktijk blijkt dat deze drietrapsraket bijdraagt aan het pensioenbewustzijn en met name de persoonlijke gesprekken worden zeer gewaardeerd.