Employee Benefits

Verzelfstandiging
Daar de overheid op veel fronten haar bemoeienis inperkt en bezuinigingsoperaties doorvoert leidt dat tot een grotere verantwoording én zeker ook verantwoordelijkheidsgevoel bij werkgevers. Gegeven de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de vraag naar individualisering en flexibilisering ten aanzien van de werknemersverzekeringen zijn collectieve verzekeringen veelal met een individuele saus overgoten. De werkgever bepaalt het raamwerk en gaat de mantelovereenkomst aan, de medewerker maakt daarbinnen zijn of haar keuzes.

Juist de veelheid aan wijzigingen in wet-en regelgeving alsmede de snelheid waarin die elkaar opvolgen vergen een goede begeleiding.

De ingezette afbrokkeling van de sociale zekerheid zal nog wel enige tijd aandachtspunt blijven van de overheid. Met deze terugtredende overheid en de flexibele oplossingen die werkgevers voor hun werknemers treffen zal er een forse behoefte blijven bestaan aan advies en communicatie.

Ook de individuele werknemer krijgt immers daarin een almaar groter wordende eigen verantwoordelijkheid en wordt zich bewuster van zijn inkomensvoorzieningen.

Aanpak Vivendum
Vivendum is in staat een onderneming in het gehele traject van de arbeidsvoorwaardelijke verzekeringen te begeleiden. Daaronder onderscheiden wij de fases van inventarisatie, advies, marktverkenning, implementatie en beheer.

Alhoewel uiteraard alle fases van essentieel belang zijn, is vooral de communicatie van de arbeidsvoorwaarden een blijvend punt van aandacht. Je kunt immers nog zo’n mooie regeling optuigen, maar als je die niet goed overbrengt naar de medewerkers verliest een essentiële arbeidsvoorwaarde zomaar zijn kracht.

De bedieningsconcepten van Vivendum bieden de werkgever onder andere de mogelijkheid om juist de communicatie van de arbeidsvoorwaardelijke verzekeringen uit te besteden.

Van probleem naar oplossing
Vivendum denkt graag in oplossingen. Middelen die ter beschikking staan om bedrijven en haar medewerkers te adviseren zijn legio. Onderstaand een (niet-limitatieve) opsomming van onze mogelijkheden, aansluitend op de drie kernfases in Human Resource Management:

1. Instroom

Employee Benefits Rapport Dit is een quick-scan van de arbeidsvoorwaardelijke verzekeringen en geeft de onderneming inzicht in welke zaken men goed heeft geregeld en welke voor verbetering vatbaar zijn. Download EB Scan (2 x)
Marktverkenning Wij verzorgen de inkoop van een verzekerde regeling door een uitgebreide vergelijking van de producten van in overleg met de opdrachtgever te selecteren marktpartijen.
Employee Benefits Map Dit is een introductiemap voor nieuwe medewerkers waarin alle arbeidsvoor-waardelijke regelingen en verzekeringen worden opgenomen. Dit kan algemene maar ook gepersonaliseerde informatie zijn. Uiteraard kan de informatie ook op uw eigen intranet worden geplaatst.
Adviesgesprek Wij adviseren de medewerkers op de werkvloer omtrent de door u getroffen regelingen. Wij leggen de regelingen uit en helpen bij zowel het maken van de keuzes als bij het invullen van de benodigde formulieren.

2. Doorstroom

Communicatiedocumenten Introductie of wijziging van een regeling wordt in begrijpelijke taal gecommuniceerd. Veelal worden de persoonlijke communicatiedocumenten vooraf gegaan door een algemene presentatie.
Personal Benefits Statement Totaaloverzicht van alle arbeidsvoorwaardelijke regelingen en verzekeringen met daaraan gekoppeld de kosten en opbrengsten van die onderdelen. Dit leidt tot bewustwording bij de medewerker omtrent de voorzieningen en geeft inzicht in de kosten en de kostenverdeling. De conclusie moet zijn “regelt mijn werkgever dat allemaal voor me!?” (als dat niet het geval is maakt u dan géén statement…!).

3. Uitstroom

Afvloeiingsregeling Wanneer de beëindiging van het dienstverband gepaard gaat met een afvloeiingsregeling zijn wij als beheerder van uw collectieve verzekeringen als geen ander in staat de impact op de inkomensvoorzieningen (pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid) van de medewerker aan te geven, mede in relatie tot de sociale voorzieningen (WW, Bijstand, FVP) waar de medewerker direct en ongewenst geconfronteerd wordt. Met dat inzicht kan een zinvolle besteding van de afkoopsom worden geadviseerd.

Deze advisering kan naast uw eventuele reïntegratie-aanbod onderdeel uitmaken van uw Sociaal Plan.